หน้าหลัก

ทำไมจึงจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ?

1.เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"

2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ฉลองสิริราชสมบัติด้านการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

3.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

4.เพื่อสร้างการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาพรรณไม้ตลอดจนการขยายพันธุ์ไม้ เพื่ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

ประเภทต้นไม้

ไม้ยืนต้น

ไม้พุ่ม

ไม้ประดับ

พื้นที่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน