เกี่ยวกับ

แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

  1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดให้งานพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  3. จัดทำแผนการสอน ใบงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ และสาระการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

  4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แผนการสอน

  5. วัดประเมินผลและรายงาน

ผู้จัดทำ

     เด็กชายกฤติธี   จงศักดิ์สวัสดิ์                                             ครูที่ปรึกษา นายณัฐวุฒิ   ไม้แก่น                                          เด็กชายพิศิษฐ์   กาญจนภิญพงศ์

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน