สนทะเล

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-004

ชื่อพื้นเมือง                    สนทะเล  

ชื่อวิทยาศาสตร์             Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst.   

ชื่อวงศ์                          CASUARINACEAE      

ชื่อสามัญ                       Australian pine, Beefwood,

ประโยชน์                      ใช้เป็นเชื้อเพลิง  ฟอกหนัง ทำกระดาษ

                                     และใช้เป็นสมุนไพรรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน