สนทะเล

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-004

ชื่อพื้นเมือง             สนทะเล  

ชื่อวิทยาศาสตร์         Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst.   

ชื่อวงศ์                  CASUARINACEAE      

ชื่อสามัญ              Australian pine, Beefwood,

                          Common iron wood,  False iron Wood,

ประโยชน์             เนื้อไม้ใช้ทำเป็นกระดาษ   เปลือกไม้ ทำสีย้อมผ้าได้