หมากนวล

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-006

ชื่อพื้นเมือง                    หมากนวล      

ชื่อวิทยาศาสตร์             Veitchia  merrillii (Becc.) H.E. Moore

ชื่อวงศ์                          ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      Manila palm, Christmas palm

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน