หมากเขียว

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-008

ชื่อพื้นเมือง              หมากเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์         Ptychosperma  marcarthurii H.Wendl

ชื่อวงศ์                   ARECACEAE

ชื่อสามัญ               MacArthur’s plam      

ประโยชน์               ไม้ประดับ