หมากเขียว

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-008

ชื่อพื้นเมือง                    หมากเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์             Ptychosperma  marcarthurii H.Wendl

ชื่อวงศ์                          ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      MacArthur’s plam      

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน