หมากเหลือง

รหัสพรรณไม้ 7-76120-004-007

ชื่อพื้นเมือง            หมากเหลือง    

ชื่อวิทยาศาสตร์       Chrysalidocarpus   lutescens H.Wendl.  

ชื่อวงศ์                   ARECACEAE

ชื่อสามัญ                Golden cane palm, Yellow cane palm 

ประโยชน์ ไม้ประดับ