หมากเหลือง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-007

ชื่อพื้นเมือง                    หมากเหลือง    

ชื่อวิทยาศาสตร์             Chrysalidocarpus   lutescens H.Wendl.  

ชื่อวงศ์                          ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      Golden cane palm, Yellow cane palm 

ประโยชน์                      ปลูกเป็นไม้ประดับ  และไม้มงคล

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน