ชำมะเลียง

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-014

ชื่อพื้นเมือง                    ชำมะเลียง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Lepisanthes   fruticosa (Roxb.) Leenh

ชื่อวงศ์                          SAPINDACE

ชื่อสามัญ                      Luna nut, Chammaliang

ประโยชน์                     ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน