เต่าร้าง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-018

ชื่อพื้นเมือง                    เต่าร้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Caryota   mitis Lour.

ชื่อวงศ์                          ARECACEAE

ชื่อสามัญ                      Burmese fishtail palm

ประโยชน์                     ไม้ประดับ   ยอดอ่อน แกงหรือต้ม เป็นอาหาร

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน