โพธิ์

7-76120-004-016

ชื่อพื้นเมือง             โพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์        Ficus   religiosa L.

ชื่อวงศ์                  MORACEAE

ชื่อสามัญ               Bohd tree , Pipal

ประโยชน์               ให้ร่มเงา    

Copyright © 2017. All rights reserved.