โพธิ์

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-016

ชื่อพื้นเมือง                    โพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์             Ficus   religiosa L.

ชื่อวงศ์                          MORACEAE

ชื่อสามัญ                       Bohd tree , Pipal

ประโยชน์                      ให้ร่มเงา    

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน