บุหงาส่าหรี

 

รหัสพรรณไม้                     7-76120-004-012

ชื่อพื้นเมือง                        บุหงาส่าหรี

ชื่อวิทยาศาสตร์                 Citharexylum spinosum L.

ชื่อวงศ์                               VERBENACEAE

ชื่อสามัญ                           Common lime

ประโยชน์                           ไม้ประดับ        

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน