บุหงาส่าหรี

ชื่อพื้นเมือง           บุหงาส่าหรี

ชื่อวิทยาศาสตร์        Citharexylum spinosum L.

ชื่อวงศ์                  VERBENACEAE

ชื่อสามัญ               Common lime

ประโยชน์               ไม้ประดับ        

Copyright © 2017. All rights reserved.