กระทิง

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-051

ชื่อพื้นเมือง                    กระทิง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Calophyllum   inophyllum   L.

ชื่อวงศ์                          GUTTIFERAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                      ผลเป็นอาหารนก  รากเป็นยาเบื่อปลา

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน