กาหลง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-074

ชื่อพื้นเมือง                    กาหลง

ชื่อวิทยาศาสตร์             B auhinia   acuminata   L.

ชื่อวงศ์                          LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                       Snowy orchid tree

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน