ขาไก่ด่าง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-091

ชื่อพื้นเมือง                    ขาไก่ด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Justicia fragilis Wall. cv. Variegate

ชื่อวงศ์                           ACANTHACEAE   

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน