ข่า

7-76120-004-094

ชื่อพื้นเมือง             ข่า

ชื่อวิทยาศาสตร์        Alpinia galanga (L.) Willd.

ชื่อวงศ์                  ZINGIBERACEAE

ชื่อสามัญ               Kha,  Galingale, Galanga

ประโยชน์               ใช้ประกอบอาหาร ปรุงอาหาร 

Copyright © 2017. All rights reserved.