จันทน์ผา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-067

ชื่อพื้นเมือง                    จันทน์ผา

ชื่อวิทยาศาสตร์              Dracaena   loureiri   Gagnep.

ชื่อวงศ์                           DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                       ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน