จันทน์ผา

ชื่อพื้นเมือง             จันทน์ผา

ชื่อวิทยาศาสตร์        Dracaena   loureiri   Gagnep.

ชื่อวงศ์                  DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ               –

ประโยชน์               ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.