จามจุรี

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-034

ชื่อพื้นเมือง                    จามจุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์             Samanea  saman   (Jacq.) Merr.

ชื่อวงศ์                           LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อสามัญ                       Rain Tree , East Indian Walnut

ประโยชน์                      ไม้ประดับ ใช้เลี้ยงครั่ง  เนื้อไม้ใช้แกะสลัก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน