ชงโค

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-075

ชื่อพื้นเมือง                    ชงโค

ชื่อวิทยาศาสตร์             Bauhinia   racemosa  Lam.

ชื่อวงศ์                          LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                      Orchid tree

ประโยชน์                      ไม้ประดับสวน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน