ชบาสามสี

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-082

ชื่อพื้นเมือง                    ชบาสามสี

ชื่อวิทยาศาสตร์             Hibiscus rosa-sinensis L

ชื่อวงศ์                          MALVACEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน