ตะขบฝรั่ง

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-053

ชื่อพื้นเมือง                    ตะขบฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Muntingia calabura L.

ชื่อวงศ์                          TILIACEAE

ชื่อสามัญ                       Manila  Cherry , Calabura

ประโยชน์                      ผลรับประทานได้

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน