ตะไคร้หอม

7-76120-004-093

ชื่อพื้นเมือง             ตะไคร้หอม

ชื่อวิทยาศาสตร์        Cymbopogon   nardus  Rendle.

ชื่อวงศ์                  GRAMINEAE

ชื่อสามัญ               Takrai-hom, Citronella grass

ประโยชน์               ให้น้ำมันหอมระเหย 

Copyright © 2017. All rights reserved.