ตะไคร้

7-76120-004-096

ชื่อพื้นเมือง             ตะไคร้

ชื่อวิทยาศาสตร์        Cymbopogon  citratus  Stapf

ชื่อวงศ์                  GRAMINEAE

ชื่อสามัญ               Takhrai,  Lemongrass

ประโยชน์               ใช้เป็นส่วนประกอบของยานวด แก้กลิ่นคาว 

Copyright © 2017. All rights reserved.