นีออน

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-100

ชื่อพื้นเมือง                    นีออน

ชื่อวิทยาศาสตร์              Leucophylum  frutescens     (Berl.) Johnson

ชื่อวงศ์                           SCROPHULARIACEAE

ชื่อสามัญ                       Barometer Bush

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน