ปัตตาเวีย

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-084

ชื่อพื้นเมือง                    ปัตตาเวีย

ชื่อวิทยาศาสตร์             Jatropha  integerrima   Jacq.

ชื่อวงศ์                          EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ                      Cotton Leaved Jatropha

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน