ปาล์มสามเหลี่ยม

 

รหัสพรรณไม้                  7-76120-004-106

ชื่อพื้นเมือง                    ปาล์มสามเหลี่ยม

ชื่อวิทยาศาสตร์             Neodypsis  decaryi  Jum. 

ชื่อวงศ์                          PALMAE

ชื่อสามัญ                      King Palm

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน