พุดดง

ชื่อพื้นเมือง          พุดดง  เข็มป่า  มะดีควาย หนำเลียบเทียม ปิ่นมาลา

ชื่อวิทยาศาสตร์        Kopsia arborea Blume

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE     

ชื่อสามัญ                –

ประโยชน์               ไม้ดอกไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.