พุดดง

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-119

ชื่อพื้นเมือง                    พุดดง  เข็มป่า  มะดีควาย หนำเลียบเทียม ปิ่นมาลา

ชื่อวิทยาศาสตร์             Kopsia arborea Blume

ชื่อวงศ์                           APOCYNACEAE  

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                      ไม้ดอกไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน