พุดสวน

 

รหัสพรรณไม้                  7-76120-004-120

ชื่อพื้นเมือง                     พุดสวน

ชื่อวิทยาศาสตร์             Tabernaemontana divaricata(L.) R.Br. ex Roem. &

                                      Schult.                    

ชื่อวงศ์                           APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                         –

ประโยชน์                       ไม้ประดับ  

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน