มะขามป้อม

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-107

ชื่อพื้นเมือง                   มะขามป้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์            Phyllanthus emblica Linn. 

ชื่อวงศ์                         EUPHORBIACEAE      

ชื่อสามัญ                    Aonla  , Malacca tree

ประโยชน์                     ผลสดใช้รับประทาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน