มะค่าโมง

7-7612-004-044

ชื่อพื้นเมือง              มะค่าโมง

ชื่อวิทยาศาสตร์        Afzelia   xylocarpa  (Kurz) Craib

ชื่อวงศ์                   LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                 –

ประโยชน์                ไม้ประดับ ผลนำไปสกัดน้ำมัน   

Copyright © 2017. All rights reserved.