มิกกี้เมาส์

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-079

ชื่อพื้นเมือง                    มิกกี้เมาส์

ชื่อวิทยาศาสตร์              Ochna   kirkii Oliv.

ชื่อวงศ์                           OCHNACEAE

ชื่อสามัญ                       Mickey Mouse

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน