ยมหอม

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-061

ชื่อพื้นเมือง                    ยมหอม

ชื่อวิทยาศาสตร์            Toona   ciliata M. Roem.

ชื่อวงศ์                          MELIACEAE

ชื่อสามัญ                      Moulmein Cedar, Cigar-Box Cedar

ประโยชน์                      ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ให้ร่มเงา

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน