ยอ

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-038

ชื่อพื้นเมือง                    ยอ

ชื่อวิทยาศาสตร์             Morinda   citrifolia L.

ชื่อวงศ์                          RUBIACEAE

ชื่อสามัญ                       –

ประโยชน์                      ผลใช้กินเป็นยาขับลม  ใบใช้ประกอบอาหาร

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน