ยอ

ชื่อพื้นเมือง              ยอ

ชื่อวิทยาศาสตร์        Morinda   citrifolia L.

ชื่อวงศ์                   RUBIACEAE

ชื่อสามัญ                 –

ประโยชน์                ผลใช้กินเป็นยาขับลม  ใบใช้ประกอบอาหาร

Copyright © 2017. All rights reserved.