ยางนา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-062

ชื่อพื้นเมือง                    ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร์             Dipterocarpus   alatus  Roxb. ex G.Don

ชื่อวงศ์                          DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ                      Keruing , Yang

ประโยชน์                     ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน  ให้ร่มเงา

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน