ยี่เข่ง

ชื่อพื้นเมือง             ยี่เข่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์        Lagerstroemia   indica   L.

ชื่อวงศ์                  LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ               Crape myrtle, Indian lilac, Crape flower

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.