ยี่เข่ง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-088

ชื่อพื้นเมือง                    ยี่เข่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Lagerstroemia   indica   L.

ชื่อวงศ์                          LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ                      Crape myrtle, Indian lilac, Crape flower

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน