รางจืด

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-122

ชื่อพื้นเมือง                    รางจืด

ชื่อวิทยาศาสตร์             Thunbergia   lauriflolia   Lindl.

ชื่อวงศ์                           ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                       เป็นพืชถอนพิษ  ยาเบื่อเมา

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน