ราชพฤกษ์

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-035

ชื่อพื้นเมือง                    ราชพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์             Cassia   fistula   L.

ชื่อวงศ์                           LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                       Javanese Cassia , Pink and White Shower

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน