ลั่นทม

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-041

ชื่อพื้นเมือง                    ลั่นทม, ลีลาวดี

ชื่อวิทยาศาสตร์             Pl umeria  rubra L.

ชื่อวงศ์                          APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                      Temple tree , Pagoda tree , Frangipani

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน