ลิ้นกระบือ

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-092

ชื่อพื้นเมือง                    ลิ้นกระบือ

ชื่อวิทยาศาสตร์              Excoecaria   cochinchinensis  Lour.

ชื่อวงศ์                           EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ                       Picara

ประโยชน์                       ไม้ประดับ  ใบนำไปร้อยมาลัยและ  จัดพานพุ่ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน