ลิ้นกระบือ

776120-004-092

ชื่อพื้นเมือง             ลิ้นกระบือ

ชื่อวิทยาศาสตร์        Excoecaria   cochinchinensis  Lour.

ชื่อวงศ์                  EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ               Picara

ประโยชน์               ไม้ประดับ  ใบนำไปร้อยมาลัยและ  จัดพานพุ่ม

Copyright © 2017. All rights reserved.