วาสนา

7-76120-004-069

ชื่อพื้นเมือง             วาสนา

ชื่อวิทยาศาสตร์        Dracaena  fragrans (L.) Ker Gawl.

ชื่อวงศ์                  DRACAENACEAE

ชื่อสามัญ               Com plant, Dracaena

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.