ศรีตรัง

 

รหัสพรรณไม้                 7-7612-004-042

ชื่อพื้นเมือง                     ศรีตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร์              Jacaranda   filicifolia (Anderson) D.Don

ชื่อวงศ์                           BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                       Green ebony , Jacaranda

ประโยชน์                      ไม้ประดับ   เนื้อไม้ทำเครื่องเรือนได้

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน