ศรีตรัง

7-7612-004-042

ชื่อพื้นเมือง            ศรีตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร์        Jacaranda   filicifolia (Anderson) D.Don

ชื่อวงศ์                   BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                 Green ebony , Jacaranda

ประโยชน์                ไม้ประดับ   เนื้อไม้ทำเครื่องเรือนได้

Copyright © 2017. All rights reserved.