สามสิบ

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-109

ชื่อพื้นเมือง                   สามสิบ

ชื่อวิทยาศาสตร์            Asparagus  racemosus Willd.

ชื่อวงศ์                         ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ                     Shatavari

ประโยชน์                     รากมีสรรพคุณทางยา

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน