สาละลังกา

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-059

ชื่อพื้นเมือง                    สาละลังกา

ชื่อวิทยาศาสตร์             Couroupita guianensis Aubl.

ชื่อวงศ์                          LECYTHIDACEAE

ชื่อสามัญ                      Cannon-ball tree

ประโยชน์                      ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน