สาเก

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-110

ชื่อพื้นเมือง                   สาเก

ชื่อวิทยาศาสตร์            Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

ชื่อวงศ์                         MORACEAE

ชื่อสามัญ                     Breadfruit Tree, Breadnut Tree

ประโยชน์                     ผลกินได้ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน