สีเสียด

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-043

ชื่อพื้นเมือง                    สีเสียด

ชื่อวิทยาศาสตร์             Acacia   catechu (L.f.) Willd.

ชื่อวงศ์                          LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อสามัญ                      Catechu  Tree

ประโยชน์                      เนื้อไม้ใช้ฟอกหนังย้อมผ้า 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน