หม่อน

 

รหัสพรรรไม้                 7-7612-004-057

ชื่อพื้นเมือง                  หม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์           Morus  alba L.

ชื่อวงศ์                        MORACEAE

ชื่อสามัญ                    Mulberry Tree

ประโยชน์                    ผลรับประทานได้ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน