หางนกยูงฝรั่ง

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-027

ชื่อพื้นเมือง                    หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์             Delonix   regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์                           LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ                       Flame Tree, Royal Poinciana, Flamboyant

ประโยชน์                      ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน