หางนกยูงฝรั่ง

7-76120-004-027

ชื่อพื้นเมือง             หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์        Delonix   regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์                  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ               Flame Tree, Royal Poinciana, Flamboyant

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.