หิรัญญิการ์

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-114

ชื่อพื้นเมือง                   หิรัญญิการ์

ชื่อวิทยาศาสตร์            Beaumontia grandiflora  Wall.

ชื่อวงศ์                          APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                      Herad’s Trumpet

ประโยชน์                      ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน