หิรัญญิการ์

ชื่อพื้นเมือง           หิรัญญิการ์

ชื่อวิทยาศาสตร์       Beaumontia grandiflora  Wall.

ชื่อวงศ์                 APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ              Herad’s Trumpet

ประโยชน์                ไม้ประดับ 

Copyright © 2017. All rights reserved.