หูกระจง

ชื่อพื้นเมือง           หูกระจง       

ชื่อวิทยาศาสตร์        Terminalia ivoriensis A. Chev.

ชื่อวงศ์                 COMBRETACEAE                    

ชื่อสามัญ                –     

ประโยชน์             การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) ปลูกประดับสวน

Copyright © 2017. All rights reserved.