หูกระจง

 

รหัสพรรณไม้                7-7612-004-052

ชื่อพื้นเมือง                   หูกระจง   

ชื่อวิทยาศาสตร์            Terminalia ivoriensis A. Chev.

ชื่อวงศ์                         COMBRETACEAE            

ชื่อสามัญ                       –     

ประโยชน์                     การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) ปลูกประดับสวน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน