หูปลาช่อน

7-76120-004-086

ชื่อพื้นเมือง             หูปลาช่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์        Acalypha   hispida Burm.f.

ชื่อวงศ์                  EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ               Copper  Leaf  Beef-Steak

ประโยชน์               ไม้ประดับ

Copyright © 2017. All rights reserved.