เข็มเชียงใหม่

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-077

ชื่อพื้นเมือง                    เข็มเชียงใหม่

ชื่อวิทยาศาสตร์              Ixora chinensis Lamk. Ixora spp.

ชื่อวงศ์                           RUBIACEAE

ชื่อสามัญ                        –

ประโยชน์                       ไม้ประดับ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน