เทียนหยด

 

รหัสพรรณไม้                 7-76120-004-089

ชื่อพื้นเมือง                    เทียนหยด

ชื่อวิทยาศาสตร์             Duranta  repens L.

ชื่อวงศ์                          VERBENACEAE

ชื่อสามัญ                       Duranta, Golden dew drop, Sky flower

ประโยชน์                       ไม้ประดับ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน